Yrityksen hallitus tukee yrityksen kehitystä ja vie yrityksen kohti tulevaisuutta


Hyvä johtaminen on yritystoiminnan keskiössä, koska sen vauhdittamana yrityksen suunnitelmat muuttuvat käytännön työksi päämääränä yrityksen tavoitteiden toteuttaminen. Yrityksen strategia jalkautuu.  Hyvä hallitus tuo yrityksen johtamiseen osaamista ja ammattitaitoa.  Hyvä hallitus tuo johtamiseen järjestelmällisyyttä.  Hallituksen merkitystä voi luonnehtia ”yrityksen henkivakuutukseksi.”

Pk-yrityksissä johtaminen kehityskohteena on tunnistettu

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Ely-keskusten yhteisesti toteuttama pk-barometri nostaa vuosittain esiin tutut kehittämiskohteet yrityksissä; myynti ja markkinointi.  Viimeisimmässä barometrissä myös henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä yrityksen johtaminen tunnistettiin kehittämiskohteina. Hyvä johtaminen on yritystoiminnan keskiössä, koska sen vauhdittamana yrityksen suunnitelmat muuttuvat käytännön työksi päämääränä yrityksen tavoitteiden toteuttaminen. Yrityksen strategia jalkautuu.  Hyvä hallitus tuo yrityksen johtamiseen osaamista ja ammattitaitoa.  Hyvä hallitus tuo johtamiseen järjestelmällisyyttä.  Hallituksen merkitystä voi luonnehtia ”yrityksen henkivakuutukseksi.”

Katse peruutuspeilin lisäksi myös tulevaisuuteen

Millainen hallitus sinun yritykselläsi on? Millaista hallitusta johdat?   Onko hallituksen roolina täyttää lainkirjain vai suuntaako hallitus katseensa myös tulevaisuuteen tukien yrityksen kilpailukykyä ja onnistumista. Visionäärinen, tulevaisuuteen katsova hallitus antaa yrityksen johdolle tukea strategiatyöhön.  Pk-yritysten ja perheyritysten omistajuus ja johtajuus kulkevat yleensä käsi kädessä. Yrityksen kehityksen kannalta on tärkeää saada myös ulkopuolista näkemystä liiketoimintaan.  Omistajien tulisikin pohtia, millaista osaamista he edellyttävät hallituksen jäseniltä, millaisella osaamisella omistajien ja yrityksen henkilöstön resursseja on tarve täydentää. Tärkeää on myös selvittää, miten sitoutuneita jäseniä hallitukseen halutaan ja onko jäsenillä valmius olla käytettävissä myös hallituksen kokousten välillä. On luonnollista, että yrityksen hallituksen jäsenet myös vaihtuvat  yrityksen kehitysvaiheiden synnyttämien tarpeiden mukaan.

Hallituksen osaaminen ja kehityskyky

Hyvä hallitus varmistaa ja vahvistaa oman osaamisensa. Hallitustyötä tekemällä jäsenten kokemus ja osaaminen karttuu.  HHJ-koulutus sekä hallituksen jäsenille että puheenjohtajille kehittää ja ylläpitää osaamista. Ammattitaidolla toimiva hallitus kehittää myös omaa työskentelyään arvioimalla sitä vuosittain. Osaamisen ja kokemuksen turvin hallituksen jalat pysyvät maassa, vaikka katse on suunnattu rohkeasti tulevaisuuteen.  Hallituksen puheenjohtajan roolina on saada hallituksen jäsenten työskentely hitsautumaan yhteen, ponnisteluksi yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Puheenjohtajan sosiaalisten taitojen tärkeyttä ja avointa vuorovaikutusta sekä hallituksen jäsenten että yrityksen toimivan johdon kesken ei voi korostaa liikaa

Tavoite tuplata keskisuurten yritysten määrä haastaa myös hallitustyön

Kasvun merkitys talouden toimeliaisuuden moottorina on tunnustettu. Keskisuurilla yrityksillä on merkittävä rooli tämän kasvun toteuttamisessa.  Keskisuurten yritysten osuus yrityskannasta on valitettavasti ollut jo vuosia Suomessa alhainen.  Yrityksen kasvu keskikokoiseksi vaatii yrittäjiltä ja omistajilta rohkeutta ja pitkäjänteistä, suunnitelmallista työtä. Se edellyttää kykyä tunnistaa markkinoiden madollisuudet ja tahtoa sekä osaamista hyödyntää ne. Ek julkaisi ohjelman keksisuurten yritysten määrän tuplaamiseen. Ohjelman avulla pyritään edistämään työllisyyttä ja vientiä. Näihin talkoisiin tarvitaan myös rohkeaa tavoitteellista hallitustyötä.   Pk-barometrin tulokset osoittavat, että viejäyrityksistä yhä lähes puolet myy avoimella laskulla ilman luottovakuutusta.  Tunnetun, pitkäaikaisen vientiasiakkaankin maksukyky on voinut mm. koronan ja Ukrainan sodan vaikutusten seurauksena heikentyä.  Turhia riskejä luottotappioista ei vientikaupoissa kannata ottaa.  Toteutuessaan ne voivat aiheuttaa myös pelon, joka laimentaa halun käydä vientikauppaa.

Yrityksen hallituksella tärkeä rooli pohtia ja päättää viejäyrityksen luottopolitiikasta

Tärkeä asia yritysten hallitusten pöydälle keskusteltavaksi ja päätettäväksi on vientiin liittyvien riskien tunnistaminen ja niiden analysointi. Näin voidaan päättää yrityksen hyväksyttävästä riskitasosta, millaista luottopolitiikka yritys vientikaupoissa noudattaa sekä miltä riskeiltä on tarve suojautua. Tähän liittyy myös näiden asioiden tehtävänjaon vastuiden ja valtuuksien organisointi.

Kansainväliseen kauppaan liittyviltä ostajan maksukykyyn liittyviltä riskeiltä, ostajan maahan sekä pankkiin liittyviltä riskeiltä voidaan suojautua hyödyntämällä näihin tarpeisiin suunniteltuja vientitakuita. Ostajan maksukyvyttömyyden varalle vientisaatavat voidaan vakuuttaa.   Maksuaika ostajalle voi olla hyvin keskeinen kilpailutekijä, joka ratkaisee, kuka vientikaupan saa. Jos viejä antaa maksuaikaa, luottoa ostajalle omasta taseestaan, voi viejän oma maksuvalmius heikentyä. Maksuaikaa ostajalle voidaan saada hyödyntämällä siihen suunniteltuja rahoitusratkaisuja.

Kun yrityksen vientimyyjät hallitsevat vientikauppoihin suunnitellut rahoitusratkaisut, parannetaan merkittävästi yrityksen viennin kilpailukykyä, koska tällöin jo tarjousvaiheessa voidaan tunnistaa erilaiset riskit ja huomioida ostajaa kiinnostava maksuaika.  Yritysten johdon tehtävä on jalkauttaa tämä osaaminen. Yrityksen hallituksen roolina on seurata ja varmistaa, että tämä toteutuu.  Osaamista vientikauppoihin käytettävissä olevista rahoitusratkaisuista ja riskeiltä suojautumisen keinoista yritys voi kartuttaa mm. Finnveran viejille maksuttomasti tarjoamissa rahoituspajoissa.  Nämä tilaisuudet räätälöidään yritysten tarpeisiin ja yrityksen rahoittajapankki voi osallistua niihin. Yritysten kannattaa tutustua myös kauppakamarien tarjoamiin koulutuksiin. https://hamechamber.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/

Hallituksen tuella ja ohjauksella yrityksen johdossa muodostuu yhteinen näkemys liiketoiminnan suuntaamisesta. Hallitus vie yrityksen kohti tulevaisuutta. Tässä työssä tämän päivän päätöksillä on merkitystä.

Kirjoittaja on Anneli Soppi, Hämeen Hallituspartnereiden jäsen, taloustieteiden maisteri, HHJ, taustalla pitkä ura Finnverassa aluepäällikkönä. Anneli toimii yrityskummina Päijät-Hämeen alueella.