Hämeen Hallituspartnerit ry:n säännöt

§1  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeen Hallituspartnerit ry ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

§2  Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista yritysten hallitustyöskentelyä ensisijaisesti suomalaisissa ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimivissa yrityksissä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä ja hyödyntää tätä ammattitaitoa alueen yrityksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, osallistuu yritysten hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun sekä harjoittaa ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja toimii linkkinä hallituksen jäseniksi haluavien ja hallitusjäseniä tarvitsevien yritysten välillä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys on yleishyödyllinen eikä tavoittele voittoa.

§3  Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla henkilöjäseniä, joilla on riittävä kokemus hallitustyöskentelystä ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen tukijäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja oikeuskelpoisen yhteisön.

§4  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, on jättänyt noudattamatta niitä eettisiä tai muita toimintasääntöjä, joita yhdistyksen kokous on vahvistanut tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5  Liittymis- ja jäsenmaksu

Henkilö- ja tukijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

§6  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen valinnasta uuden hallituksen valintaan asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestyksessä ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

§7  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§8  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§9  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni.

Tukijäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai jäsenille postitetulla kirjeellä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

§11  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. päätetään hallituksen jäsenten määrästä
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Varoja ei kuitenkaan palauteta yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen tultua lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.